به دلیل فروش عمده و عدم اطمینان از موجودی تابلوفرش در لحظه، استعلام گرفته شود.